Izolácia ľahkej plávajúcej podlahy

Systémové izolačné riešenie pre akustické ľahké plávajúce podlahy zlepšuje kročajovú nepriezvučnosť stropov až o 30dB. Maximálne povolené plošné zaťaženie je 3,5 kN/m2. Tento certifikovaný systém bol testovaný s ohľadom na statické a akustické vlastnosti podlahového súvrstvia.

  1. Nášľapná vrstva (napr. parkety)
  2. Roznášacia vrstva - armovaná betónová doska min. hr. 50 mm
  3. Separačná fólia
  4. STEPROCK ND, hr. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásik
  6. Stropná konštrukcia
website images, application

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]