Právne informácie

Všetok obsah webových stránok je majetkom spoločnosti ROCKWOOL International A/S a ROCKWOOL Slovensko s.r.o. a je chránený autorskými právami. Súhlas na používanie dokumentov (napr. výročná správa, správa o životnom prostredí, tlačové správy, záznamové listy atď.) z webových stránok sa udeľuje za predpokladu, že: (1) vo všetkých výtlačkoch sa objaví zmienka, že sú chránené autorskými právami spoločnosti ROCKWOOL International A/S, (2) dokumenty z týchto webových stránok budú použité len na informačné a nekomerčné účely a nebudú kopírované ani zverejňované na akomkoľvek sieťovom počítači alebo šírené akýmkoľvek médiom, a že (3) tieto dokumenty nebudú akokoľvek modifikované. Použitie tohto obsahu pre akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané a môže mať za následok závažné občianskoprávne a trestnoprávne sankcie.

Dizajn a rozvrhnutie webových stránok je majetkom spoločnosti ROCKWOOL International A/S. Súhlas na používanie vyššie uvedených dokumentov sa nevzťahuje na dizajn a rozvrhnutie webových stránok alebo iných webových stránok, ktorých vlastníkom alebo správcom je spoločnosť ROCKWOOL International A/S (ďalej len „webové stránky spoločnosti ROCKWOOL“). Dizajn a rozvrhnutie webových stránok spoločnosti ROCKWOOL nesmú byť úplne ani čiastočne kopírované alebo napodobňované. Logo, grafika ani obrázky či fotografie z akéhokoľvek webu spoločnosti nesmú byť kopírované ani ďalej šírené bez výslovného súhlasu spoločnosti ROCKWOOL International A/S.

Spoločnosť ROCKWOOL International A/S nezaujíma žiadne stanovisko k vhodnosti informácií obsiahnutých v dokumentoch a ich grafike, ktoré boli za akýmkoľvek účelom zverejnené na týchto webových stránkach. Všetky dokumenty a grafické elementy obsiahnuté v dokumentoch sú poskytované „tak, ako sú“ a v rozsahu povolenom zákonom bez akejkoľvek záruky. Napriek tomu, že žiadna informácia v tomto Právnom upozornení nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť Spoločnosti za prípadné podvodné uvedenie do omylu alebo za úmrtie či zranenie spôsobené našou nedbalosťou, spoločnosť ROCKWOOL International A/S v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu či akúkoľvek inú škodu spôsobenú znemožnením užívania stránok či dokumentov, stratou údajov alebo ziskov bez ohľadu na dohody v zmluve, nedbalosť alebo iný čin, ktoré vznikli v súvislosti s používaním informácií dostupných na týchto webových stránkach.

Dokumenty a grafika zverejnená na webových stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť ROCKWOOL International A/S sa snaží udržiavať túto službu v stálom a bezchybnom stave, avšak nie sme schopní bohužiaľ zaručiť, že webové stránky alebo služby, ktoré ponúkame, budú vždy k dispozícii alebo nebudú obsahovať žiadne chyby. Napriek tomu, že používame antivírusový software na ochranu obsahu webových stránok proti známym vírusom, spoločnosť ROCKWOOL International A/S nemôže zaručiť, že materiál a súbory na stiahnutie na webových stránkach nebudú obsahovať žiadny škodlivý kód. Vašou povinnosťou je teda zaistiť prijatie opatrení na ochranu svojho počítačového systému pred vírusmi. V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť ROCKWOOL International A/S odmieta akúkoľvek zodpovednosť za chyby, ktoré sa vyskytnú na týchto webových stránkach alebo za nedostupnosť webových stránok.

Akékoľvek hypertextové odkazy zobrazené na webových stránkach slúžia len na vaše užívateľské pohodlie. Ak sa rozhodnete sledovať ľubovoľný hypertextový odkaz, opúšťate webové stránky spoločnosti. Spoločnosť ROCKWOOL International A/S nekontroluje ani neschvaľuje obsah žiadnych iných webových stránok a nepreberá teda zodpovednosť vyplývajúcu z používania akýchkoľvek hypertextových odkazov.

Ochranné známky

ROCKWOOL Rockfon, Rockpanel, Grodan a Lapinus a/alebo názvy iných produktov, na ktoré sa na webových stránkach odkazuje, sú buď obchodné značky alebo registrované ochranné známky spoločnosti ROCKWOOL International A/S a/alebo jej pridružených spoločností a nie je možné ich používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu.