Čo je dobré vedieť o požiarnej odolnosti

Požiarna odolnosť je jednou z najdôležitejších vlastností stavebných konštrukcií. Vyjadruje sa v minútach. Časový údaj určuje schopnosť konštrukcie odolávať účinkom požiaru vo vnútri budovy.

Konštrukcia budovy si musí zachovať pôvodnú funkciu aj v podmienkach požiaru. Nesmie byť ohrozená jej únosnosť, celistvosť alebo izolačné vlastnosti.

Pri riešení požiarnej bezpečnosti stavieb je potrebné poznať hodnoty požiarnej odolnosti stavebných častí budovy a konštrukcií. Konštrukcia musí byť navrhnuté tak, aby požadované hodnoty splnili.

Požiarna odolnosť sa vždy hodnotí na celú skladbu konštrukcie. Pri označovaní požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií sa používajú kritériá únosnosti (R), celistvosti (E), izolácia (I) a radiácia (W).

Požiarne normy

V súčasnej dobe rastie význam požiarnej bezpečnosti stavieb čím ďalej, tým viac. Každá novostavba i už stojaca budova musí spĺňať požiadavky v oblasti protipožiarnej ochrany.

Požiarna bezpečnosť objektov sa posudzuje najmä podľa ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií rieši norma ČSN EN 13 501-2. Riešenie požiarnej bezpečnosti navrhuje a posudzuje požiarny špecialista.

Overovanie požiarnej bezpečnosti sa realizuje na základe skúšky podľa príslušnej normy alebo pomocou výpočtu. Na základe skúšky sa stavebná konštrukcia zaradí do triedy požiarnej odolnosti udávanej v minútach: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minút.

Triedy požiarnej bezpečnosti sú doplnené symbolmi medzných stavov. Požiarna odolnosť nosných konštrukcií je testovaná pre medzné stavy R,E, I a W. Na nenosné obvodové steny sú najčastejšie kladené požiadavky medzných stavov E, I a W.

Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.

Sily ukryté v kamennej vlne

Zistite viac o 7 silách ukrytých v kamennej minerálnej vlne.