Energetická náročnosť budov

Tepelné straty cez fasádu predstavujú podstatnú časť celkových strát budovy. V prípade rodinného domu má fasáda približne 30 percentný podiel na celkovom úniku tepla. V prípade administratívnych budov alebo bytových domov môže byť strata omnoho vyššia.

V Európe pripadá na budovy 41 % spotrebovanej energie. Najviac energie sa v budovách spotrebuje na vykurovanie a chladenie. Celková spotreba energie v prípade nebytových objektov je 2/3, u bytových objektov predstavuje viac ako 70 %.

Hlavnou príčinou sú tepelné straty spôsobené nedostatočným zateplením. Vďaka správnemu zatepleniu a výberu vhodnej izolácie znížite spotrebu tepla v zime a zároveň spotrebu energie na chladenie v letnom období. Odborným zateplením je možné ušetriť viac ako 50 % nákladov na energie. Vďaka jedinečným vlastnostiam spĺňa kamenná vlna ROCKWOOL najprísnejšie kritéria, požiadavky a normy na izolovanie stavieb.

Smernica o energetickej efektívnosti

Cieľom európskej smernice o energetickej náročnosti 2010/31/EU (EPBD II) je výrazné zníženie spotreby energie v budovách. Definuje minimálne požiadavky na energetickú náročnosť pre novostavby a rekonštruované budovy.

Smernica taktiež požaduje takmer nulovú spotrebu energie. Všetky nové budovy by od 1. januára 2020 mali mať „takmer nulovú spotrebu energie“. Pre budovy verejnej správy bude táto povinnosť platiť už od januára 2018.

Pre budovy užívané verejnou správou s plochou väčšou ako 1 500 m2 (od 1. 1. 2016), s plochou väčšou ako 350 m2 (od 1. 1. 2017) a s plochou menšou ako 350 m2 (od 1. 1. 2018). V prípade ostatných budov táto povinnosť platí pre budovy s plochou väčšou ako 1 500 m2 (od 1. 1. 2018), s plochou väčšou ako 350 m2 (od 1. 1. 2019) a s plochou menšou ako 350 m2 (od 1. 1. 2020).

Smernica o energetickej náročnosti zvýši energetickú účinnosť do roku 2020 o 20 %, zníži emisie CO2 do roku 2020 o 20 % a zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020 o 20 %.
Tracks, Rockdelta, vibration, structure protection, stone wool, stones, lapinus

Izolácie z kamennej vlny zvyšujú požiarnu bezpečnosť a akustický komfort budov

Vďaka prírodnému pôvodu je kamenná vlna nehorľavá, akustická a má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Čítajte ďalej
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.

Sily ukryté v kamennej vlne

Zistite viac o 7 silách ukrytých v kamennej minerálnej vlne.