Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)

Od začiatku júla 2013 je záväzné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktoré sa týka uvádzania stavebných výrobkov na trh. Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma alebo pre ktoré bolo vydané európske technické osvedčenie (ETA) na základe Európskeho dokumentu pre posudzovanie (European Assessment Document – EAD), môžu byť uvedené na trh pod podmienkou, že sú označené CE. Označenie CE potvrdzuje, že informácie pripojené k výrobku boli získané v zhode s požiadavkami CPR. Označenie potvrdzuje zhodu stavebného výrobku s vlastnosťami uvedenými v prehlásení o vlastnostiach. DoP – prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES prehlásenie o zhode (EC – Declaration of Conformity) od 1. 7. 2013 podľa CPR.

product label, label

Označenie na etikete : 1 Obchodný názov výrobku; 2 Oblasť použitia výrobku; 3 Piktogram popisujúci použitie výrobku; 4 Adresa internetových stránok; 5 Jedinečný identifikačný kód výrobku; 6 Číslo DOP – prehlásenie o vlastnostiach; 7 Číslo certifikátu „Osvedčenie o stálosti vlastností“; 8 Trieda reakcie na oheň; 9 Kód výrobku; 10 Dátum výroby; 11 Rozmery; 12 Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti; 13 Deklarovaný tepelný odpor; 14 Číslo notifikovanej osoby, ktorá vystavila posúdenie zhody a vydala certifikát; 15 Dva posledné číselné znaky roku, v ktorom bol výrobok po prvýkrát označený CE; 16 Názov a adresa výrobcu; 17 Úroveň alebo trieda iných deklarovaných vlastností

Symboly v kóde výrobku

Kód: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Vyjadruje nasledujúce informácie:

MW - minerálna vlna (skratka);
EN 13162 - číslo európskej normy vzťahujúce sa na výrobok
T5 - tolerancia hrúbky; pre triedu T5 je v rozmedzí od -1 do +3 mm;
DS(70,-) - rozmerová stabilita pri určenej teplote; zmena veľkosti nepresiahne 1% po 48 hodinách skladovania produktu DS (70, -) pri 70 ° C; 
DS(70,90) -  rozmerová stabilita za určených teplotných a vlhkostných podmienok; zmena veľkosti nepresiahne 1% po 48 hodinách skladovania produktu pri 70 ° C a 90% vlhkosti;
CS(10)20 - napätie v tlaku pri stlačení 10 %; pri 10% deformácii tlakom ≥ 20 kPa;
TR10 - pevnosť v ťahu kolmo na dosku; deklarovaná hodnota ≥ 10 kPa
PL (5) 250 - bodové zaťaženie; tlaková sila pri bodovom zaťažení s deformáciou 5 mm ≥ 250 N;
WS - krátkodobá nasiakavosť vody; nie viac ako 1,0 kg/m3 s čiastočným ponorením produktu po dobu 24 hodín;
WL(P) - dlhodobá nasiakavosť vodou; najviac 3,0 kg/m3 pri čiastočnom ponorení počas 28 dní;
MU1 - prienik vodnej pary - faktor difúzneho odporu = 1 (bez skúšok)