Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)

Od začiatku júla 2013 je záväzné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktoré sa týka uvádzania stavebných výrobkov na trh. Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma alebo pre ktoré bolo vydané európske technické osvedčenie (ETA) na základe Európskeho dokumentu pre posudzovanie (European Assessment Document – EAD), môžu byť uvedené na trh pod podmienkou, že sú označené CE. Označenie CE potvrdzuje, že informácie pripojené k výrobku boli získané v zhode s požiadavkami CPR. Označenie potvrdzuje zhodu stavebného výrobku s vlastnosťami uvedenými v prehlásení o vlastnostiach. DoP – prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES prehlásenie o zhode (EC – Declaration of Conformity) od 1. 7. 2013 podľa CPR.

product label, label

Označenie na etikete : 1 Obchodný názov výrobku; 2 Oblasť použitia výrobku; 3 Piktogram popisujúci použitie výrobku; 4 Adresa internetových stránok; 5 Jedinečný identifikačný kód výrobku; 6 Číslo DOP – prehlásenie o vlastnostiach; 7 Číslo certifikátu „Osvedčenie o stálosti vlastností“; 8 Trieda reakcie na oheň; 9 Kód výrobku; 10 Dátum výroby; 11 Rozmery; 12 Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti; 13 Deklarovaný tepelný odpor; 14 Číslo notifikovanej osoby, ktorá vystavila posúdenie zhody a vydala certifikát; 15 Dva posledné číselné znaky roku, v ktorom bol výrobok po prvýkrát označený CE; 16 Názov a adresa výrobcu; 17 Úroveň alebo trieda iných deklarovaných vlastností

Symboly v kóde výrobku

Kód: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Vyjadruje nasledujúce informácie:

MW - minerálna vlna (skratka);
EN 13162 - číslo európskej normy vzťahujúce sa na výrobok
T5 - tolerancia hrúbky; pre triedu T5 je v rozmedzí od -1 do +3 mm;
DS(70,-) - rozmerová stabilita pri určenej teplote; zmena veľkosti nepresiahne 1% po 48 hodinách skladovania produktu DS (70, -) pri 70 ° C; 
DS(70,90) -  rozmerová stabilita za určených teplotných a vlhkostných podmienok; zmena veľkosti nepresiahne 1% po 48 hodinách skladovania produktu pri 70 ° C a 90% vlhkosti;
CS(10)20 - napätie v tlaku pri stlačení 10 %; pri 10% deformácii tlakom ≥ 20 kPa;
TR10 - pevnosť v ťahu kolmo na dosku; deklarovaná hodnota ≥ 10 kPa
PL (5) 250 - bodové zaťaženie; tlaková sila pri bodovom zaťažení s deformáciou 5 mm ≥ 250 N;
WS - krátkodobá nasiakavosť vody; nie viac ako 1,0 kg/m3 s čiastočným ponorením produktu po dobu 24 hodín;
WL(P) - dlhodobá nasiakavosť vodou; najviac 3,0 kg/m3 pri čiastočnom ponorení počas 28 dní;
MU1 - prienik vodnej pary - faktor difúzneho odporu = 1 (bez skúšok)

Categories

 

 

0 Vybrané súbory

icon
FRONTROCK MAX E

Technický list

icon
FRONTROCK S

Technický list

icon
HARDROCK MAX

Technický list

icon
KLIMAFIX

Technický list

icon
LAROCK 40 ALS

Technický list

icon
MEGAROCK PLUS

Technický list

icon
MONROCK MAX E

Technický list

icon
ROCKLIT

Technický list

icon
ROCKMIN PLUS

Technický list

icon
Systém ROCKPROFIL

Technický list

icon
ROCKTON

Technický list

icon
ROCKWOOL 800

Technický list

icon
ROOFROCK 30 E

Technický list

icon
ROCKFALL spádové dosky

Technický list

icon
STALROCK MAX

Technický list

icon
STEPROCK HD

Technický list

icon
STEPROCK HD4F

Technický list

icon
STEPROCK ND

Technický list

icon
SUPERROCK

Technický list

icon
TECHROCK 40 ALS

Technický list

icon
TECHROCK 40 FB1

Technický list

icon
TECHROCK 60 FB1

Technický list

icon
TOPROCK SUPER

Technický list

icon
VENTI MAX

Technický list

icon
VENTI MAX F

Technický list

icon
WENTIROCK

Technický list

icon
WENTIROCK F

Technický list

icon
Systém BETA-ROCK

Technický list

icon
CONLIT DUCTROCK

Technický list

icon
FASROCK G

Technický list

icon
FASROCK LL

Technický list

icon
ISO 9001 (anglicky)

Certifikát kvality

icon
ISO 14001 (anglicky)

Certifikát kvality